הודעה בדבר הגשת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
ת"צ11889-04-19 ערוץ הדרכה בע"מ נגד קרביץ ישראל בע"מ

מובא בזאת לידיעת הציבור, כי ביום 25.3.2020 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה ("בית המשפט"), בקשה לאישור הסדר פשרה ("הסכם הפשרה") בת"צ 11889-04-19 ("התביעה"), אשר הוגשה על ידי חברת ערוץ הדרכה בע"מ ("המבקש"), נגד חברת קרביץ ישראל בע"מ ("המשיבה"), יחד עם בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית.

כללי

1. "ענייני התביעה": עניינה של התובענה בטענה כי המשיבה נמנעה מלסמן על-גבי מוצרים המוצגים למכירה מאחורי דלפק המכירה את מחירם או להציגו באמצעות קטלוג המונח על דלפק המכירה, והתנהלותה בעניין זה לא הייתה תקינה או בהתאם לדין ("ענייני התובענה").

2. "הקבוצה": כל מי שרכש מוצרי דלפק בסניפי המשיבה, שלא סומן לגביהם מחיר כולל בהתאם לחובה הקבועה בדין, ונגרם לו עקב כך נזק ממוני.

3. "עילות התובענה": הפרת חובה חקוקה, רשלנות, הפרת חובת תום הלב, עשיית עושר ולא במשפט.

4. "השאלות המשותפות": האם מסמנת המשיבה את מחיר מוצרי הדלפק בכל חנויותיה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות; אם המשיבה אינה מסמנת כנדרש את המחיר, האם נגרם נזק לחברי הקבוצה הנטענים עקב כך, והאם התעשרה המשיבה כתוצאה מחסכון עלויות הסימון; האם חברי הקבוצה זכאים לפיצוי.

5. "הסעד": פיצוי כספי.

6. "אישור ההסכם": אישור הסכם הפשרה על-ידי בית המשפט ומתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, בהתאם להוראות סעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות;

7. "המועד הקובע": 15 ימים לאחר המועד בו תינתן החלטת בית המשפט הנכבד לאשר את הסכם הפשרה בהתאם לקבוע בסעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות;

8. "הפורשים": אלה מחברי הקבוצה, אשר יודיעו על רצונם שלא להיכלל בה ושלא להחיל עליהם את הסכם הפשרה;

9. "חברי הקבוצה המאושרת": חברי הקבוצה, למעט המבקשים הפורשים;

10. "מעשה בית דין, ויתור וסילוק": ויתור סופי, מלא ומוחלט של כל אחד מחברי הקבוצה כלפי המשיבה בגין ענייני התביעה, לרבות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא הנוגעים לבקשת האישור, בין שידועות כיום ובין שייוודעו בעתיד;

11. מתווה הפשרה: המשיבה תיתן פיצוי לציבור בסכום של 1,345,875 ש"ח ("סכום הפיצוי") במונחי מחיר לצרכן. ההטבה תוענק לציבור לכלל לקוחות המשיבה (הרוכשים את מוצריה בחנויות המשיבה ו/או באתר האינטרנט של המשיבה) באחת הדרכים הבאות:

א. הנחה של 50% מהמחיר לצרכן של חבילת נייר צילום לכל לקוח הרוכש ראשי דיו (בנוסף לכל מבצע אחר על נייר צילום).
ב. לקוח שלא יהיה מעוניין בהטבה הנ"ל יוכל לקבל עט 'פנטל' שמחירו לצרכן 10 ₪;
ג. לקוח שלא יהיה מעוניין בהטבות הנ"ל יוכל לקבל הנחה בסכום של 10 ש"ח ובלבד שסכום הקניה הכולל שביצע היה גבוה מ- 100 ש"ח ("ההנחה").

12. שכר טרחה וגמול: בנוסף לסכום הפיצוי תשלם המשיבה שכר טרחת עורך דין וגמול לתובע הייצוגי, כדלקמן:

סכום של 282,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין, בגין שכר טרחת עורך דין לב"כ המבקשת;
סכום של 93,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין בגין גמול למבקשת והחזר הוצאות;

13. הגשת התנגדויות או הודעות פרישה: חברי הקבוצה זכאים להגיש לבית המשפט הנכבד התנגדות להסכם הפשרה, ככל שיהיו חפצים בכך, בהתאם להוראות סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות ("ההתנגדויות") או הודעת פרישה בהתאם להוראת סעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות ("הודעת הפרישה"). וזאת בהודעה בכתב לבית המשפט, עם העתק לבאי-כוח הצדדים, בתוך 45 ימים ממועד פרסומה של הודעה זו, ולא – ייחשב הוא, לעניין הסכם פשרה זה, כמי שנתן את הסכמתו להכללתו בחברי הקבוצה ולהתקשרותו בהסכם פשרה זה, ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו אוטומטית ויתור וסילוק;

14. הסכם הפשרה יעמוד לעיון על פי תאום מראש במזכירות ביהמ"ש המחוזי בחיפה, ובמהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי באי-כוח הצדדים: ב"כ המבקשת עו"ד אורלי בן עמי, אליהו אורבך 5 חיפה, טל: 050-7777370. ב"כ המשיבה עו"ד ארנון לנדה, מונטיפיורי 41 תל אביב, טל: 03-5663551.

15. נוסח מודעה זה אושר על ידי ביהמ"ש הנכבד והיא מתפרסמת בהתאם להוראתו.