תקנון

מועדון לקוחות קרביץ

 

 • מועדון הלקוחות קרביץ מנוהל על ידי קרביץ ישראל בע (להלן: "קרביץ").
 • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון.
 • לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

 

הצטרפות

 1. קרביץ הקימה מועדון לקוחות (להלן: "המועדון") ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר/ אישור רישום דיגיטאלי למועדון  (להלן: "כרטיס החבר").
 2. כל לקוח של קרביץ רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון.
 3. ההרשמה כרוכה בתשלום שנתי חד פעמי שייקבע ע"י הנהלת קרביץ מעת לעת. להנהלת קרביץ עומדת הזכות לשנות את תנאי ההרשמה מעת לעת.
 4. אדם אשר מלאו לו 18 שנים, או 16 שנים באישור הוריו, רשאי להצטרף למועדון הלקוחות.
 5. כל אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בו זמנית (היינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים, או יותר, כחבר מועדון(.
 6. קרביץ רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה.
 7. אדם המצטרף למועדון, יקבל במעמד ההצטרפות את הזכות למימוש ההטבות. גובה תשלום דמי החברות יכול להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת קרביץ.
 8. במידה ובוטלה החברות במועדון לאחר 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר ששולמו. במקרה בו ביטול חברות המועדון יעשה בטרם חלפו 14 ימים מיום ההצטרפות, יהא זכאי חבר המועדון לקבלת החזר בהתאם לדין ובכפוף להשבת מתנת ההצטרפות מבלי שנעשה בה שימוש ובאריזתה המקורית.
 9. חבר שחברותו אושרה יקבל כרטיס חבר אישי ו/או אישור רישום דיגיטלי למועדון, שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן: "חבר").
 10. מילוי פרטי הלקוח בטופס ההצטרפות, יהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.

 

 1. הרישום הנמצא בידי קרביץ יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח.
 2. קרביץ רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים בהתאם לשיקול דעתה.
 3. השימוש בכרטיס יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי קרביץ ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון, מעת לעת.
 4. קרביץ רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 5. יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ,חתימת החבר על טופס ההצטרפות מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מקרביץ ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים.
 6. כמו כן, אישור הלקוח במהלך הרישום, ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר בקרביץ לגבי החבר בקשר עם פעולותיו, השירותים שקיבל וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת קרביץ ויחשב לקניינה של קרביץ אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק.
 7. המידע ישמש את קרביץ לשם קידום פעולותיה אשר עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת קרביץ תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
 8. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות קרביץ ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש מקרביץ, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.

 

תוקף החברות במועדון

 1. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו ל-12 חודשים/ או מועד אחר שיקבע על ידי קרביץ.
 2. חידוש חברות יבוצע באופן אוטומטי. חידוש החברות ו/או הפסקתו יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של קרביץ.
 3. פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן ליהנות מהטבות המועדון.
 4. למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות, וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.
 5. קרביץ רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת קרביץ תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.

 

תקשורת שיווקית ופרסומים

 1. דרכי פרסום: הודעות מועדון, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת קרביץ לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי קרביץ באופן ובדרך כפי שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של הרשת ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS ,הכל לפי בחירת קרביץ, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של קרביץ, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שקרביץ מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת )(בזק ושידורים), התשס"ח-2008 ,וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של קרביץ.
 4. למען הסר ספק מובהר כי קרביץ פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי קרביץ באשר לאי קבלת פרסום.
 5. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ קרביץ באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
 6. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות  SMS  יפנה לקרביץ בכתב  או  באמצעי הקשר הזמינים ומצויים בתקנון זה בבקשה להסיר עצמו מהרשימה.
 7. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, יהיה עליו באמצעי הקשר הזמינים ומצוינים בתקנון זה  או להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.

 

במקרה של מחלוקת

 1. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לכסף שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב לקרביץ ו/או מי שמונה על ידה לשם כך ולהעלות את השגותיו.
 2. החלטת קרביץ ו/או מי שמונה על ידה לשם כך שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
 3. קרביץ לא תהיה אחראית על אובדן הטבות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב לקרביץ על קרות המקרה או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.

 

התחייבויות חבר המועדון

 1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב  לעדכן באמצעי הקשר הזמינים ומצוינים בתקנון זה  את הנהלת קרביץ על כל שינוי בכתובתו ו/או מספר הטלפון הסלולרי שלו  על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
 2. מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי קרביץ את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, תהיה זכאית קרביץ לבטל את הכרטיס.
 3. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

 

תנאים כללים

 1. קרביץ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי קרביץ.
 2. רישומי קרביץ הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
 3. קרביץ רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
 4. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את קרביץ בצורה כלשהי. כל התנהגות של קרביץ לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של קרביץ על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.
 5. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של קרביץ.
 6. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית. הצטרפות חבר למועדון משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.
 7. מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של קרביץ. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל קרביץ לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד קרביץ בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 8. קרביץ הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
 9. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
 10. קרביץ שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת קרביץ ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 11. כתובת ודרכי יצירת קשר:

כתובת למכתבים: שדרות הרכס 45 מודיעין

i[email protected]tz.co.il

מוקד השירות: 1700706655