slider

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בתרומה

לתוכנית תרפיה באומנות של עמותת שלוה לקידום ילדים עם מוגבלויות ושילובם בחברה

רוכשים ממגוון המוצרים ב-5 ₪ וכל ההכנסות יתרמו לעמותת שלוה

5
5
5