תקנון תחרות (באתר HPORTAL)
"שאלון הארי פוטר"

חברת קרביץ ישראל בע"מ (להלן: "החברה" או "עורכת התחרות") תערוך תחרות נושאת פרס הנושאת את השם "הארי פוטר" בחשבון (דף) האינטרנט https://hportal.co.il/index.php?act=kravitz.
ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה, ועל המשתתף בתחרות לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה וכל משתתף ייחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו של תקנון זה מעצם השתתפותו בתחרות.
הגדרות:
"תקופת התחרות": התחרות תחל בתאריך 19.7.2020 מיד לאחר העלאת עמוד התחרות באתר HPortal (להלן: "הפוסט הפותח") ותסתיים בתאריך 20.8.2020 (בשעה: 14:00).
למען הסר ספק יובהר כי עורכת התחרות רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות ו/או לבטלה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
"עורכת התחרות": קרביץ ישראל בע"מ.
"משתתף": כל אדם שיעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
(1) יענה לכל השאלות בשאלון

"הפרס":
המקום הראשון יזכה במארז חזרה לבית ספר מקולקציית הארי פוטר המפורט בעמוד (זוכה אחד בלבד), מקום שני, שלישי ורביעי יקבלו גיפט קארד לרכישה בסניפים על סך 100 שקלים כולל מע"מ *לא כולל מוצרי אלקטרוניקה, דפוס, מתכלים ומחשוב
למען הסר ספק יובהר כי עורכת התחרות רשאית לשנות את הפרס (כולו או חלק ממנו) בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עוד יובהר כי הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר, אלא אם צוין אחרת במפורש.
"זוכה": הזוכים בתחרות יהיו המשתתפים אשר יענו נכונה על כל השאלות, ואשר יספקו את התשובות המקוריות ביותר לשאלה הסוגרת – לפי שיקול דעתם הבלעדי של שופטי התחרות. התגובה הזוכה, תיבחר ע"י שופטי התחרות לפי שיקול דעתם הבלעדי. (למען הסר ספק על הזוכה להיות משתתף ולעמוד בכל דרישות ההשתתפות בתחרות). מובהר בזאת כי פעילות זו איננה הגרלה.
"המפקח על התחרות": עו"ד איתי לנדה, ממשרד בנימין לנדה ושות' עורכי דין, מרח' מונטיפיורי 41, ת"א.
"זכאי להשתתף בתחרות": כל אדם המעוניין בכך זכאי להשתתף בתחרות ובתנאי שלא קיימת לו כל מניעה חוקית או אחרת לעשות כן. ההשתתפות בתחרות הנה אך ורק בהתאם לתנאיו של תקנון זה. יובהר כי השימוש באתר הינו באחריותו של המשתתף בלבד ועורכת התחרות לא תישא בכל אחריות בקשר עם הרישום והשימוש באתר.
1. מובהר מראש כי קביעת הזוכה בפרס נתונה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של עורכת התחרות והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
2. סוג הפרס ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.
3. כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בתחרות.
הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם באתר HPortal.co.il של עורכת התחרות בתוך 72 שעות ממועד סיום התחרות. בנוסף יישלח דוא"ל לזוכה לכתובת שהוא סיפק כאשר ענה על השאלון
.
4. זוכה אשר קיבל הודעה כאמור לעיל יאשר את קבלתה בתוך 3 ימים ממועד שליחתה באמצעות שליחת הודעה אישית לעמוד החברה. למען הסר ספק יובהר כי זוכה אשר לא יאשר את קבלת דוא"ל תוך 72 שעות יאבד את זכאותו לפרס.
5. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתפים ולהעביר את הפרס למשתתף הבא במידה והמשתתף אינו עומד בכל דרך בתנאי תקנון זה ו/או במידה שאינו מוכן להזדהות ו/או במידה שלא ניתן ליצור קשר עם המשתתף מכל סיבה שהיא, תוך 3 ימים מהמועד בו ניסתה החברה ליצור קשר עם המשתתף לראשונה.
6. לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע עורכת התחרות לזוכה על אופן מסירת הפרס.
7. לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר בכל אופן שיידרש על ידי עורכת התחרות (לרבות ע"י הצגת תעודה מזהה), וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.
8. חלוקת הפרס הינה באחריות עורכת התחרות, אולם עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכות, לשימוש ולטיבו של הפרס, לאבדן ו/או לנזק שעשוי להיגרם למקבל הפרס או למי מטעמו.
9. בעצם השתתפותם בפעילות מסכימים בזאת המשתתפים ו/או הזוכים בפעילות כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפרסם את שמם ו/או תמונתם ו/או פרטיהם בעיתון ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט, לרבות בפייסבוק ו/או באינסטגרם ו/או בטל מסר ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ופרסום כאמור יהווה תנאי לקבלת הפרס ולזכייה בפעילות. בעצם ההשתתפות במבצע נותן המשתתף באופן בלתי חוזר את הסכמתו לשימוש כאמור.
10. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים, כגון ליד משרדי החברה או בכל מקום אחר שעורכת התחרות תקבע ובמעמד פומבי, בנוכחות ציבור ואמצעי התקשורת ואנשים אחרים, הכל כפי שיקבע ע"י החברה.
11. בעצם השתתפותו בפעילות, הגולש מוותר על זכויות היוצרים בתכנים ששיתף במסגרת הפעילות. המשתתף מקנה לחברה באופן בלעדי את מלוא זכויות היוצרים בתכנים שהעלה. בכלל זה הוא מתיר לעורכת התחרות לערוך ו/או לשנות ו/או לעשות שימוש בתכנים לכל דבר ועניין ולכל מטרה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לצורך שילובם בתכנים של החברה. המשתתף מוותר בעצם השתתפותו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (להלן: “טענה”) בקשר עם שימוש בתכנים ובכל חלק מהם ובכלל זה מוותר על כל טענה שעניינה זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, וכן על כל טענה לתמורה כלשהי בגין השימוש האמור
12. המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי התוכן שהעלה אינו מפר זכויות פרטיות ו/או קניין רוחני בין אם של משתתף אחר או של צד שלישי אחר כלשהו, כולו או חלקו. פעל המתמודד בניגוד לאמור, ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך ושיפה את עורכת התחרות בגין כל טענה או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי בקשר עם האמור לעיל. מובהר כי החברה שומרת על זכותה להסיר כל תוכן שנוגד את הוראות סעיף זה
13. התחרות אינה פתוחה לעובדי החברה ובני משפחותיהם.

כללי-
1. ההשתתפות בתחרות הנה באחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתר התחרות.
2. המשתתפים יישאו באחריות המלאה בגין כל תוכן אשר יעלו, לרבות הודעות ו/או תמונות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבים המשתתפים שלא להעלות לעמוד הפעילות כל תוכן אשר יכלול תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי, לרבות קללות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המפרים זכויות צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל, תכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים אחרים ותכנים הכוללים דימויים שליליים ו/או מכפישים את החברה (להלן: "התכנים האסורים") החברה תהא רשאית למנוע השתתפותו של כל מי אשר העלה לעמוד התחרות תכנים אסורים כאמור ו/או לא למסור לו את הפרס, היה וזכה בו ולא תהיה למשתתף זה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
3. החברה אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט ו/או לפעילות התקינה של האתר, ולא תישא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בתחרות (החברה אינה אחראית לתקינות אתר ו/או אפליקציה וכיוב').
4. כל משתתף בתחרות מתחייב לפעול על פי תקנון זה ובהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להגנה על זכויות יוצרים, איסור לשון הרע, הגנה על הפרטיות וכל היבט חוקי אחר שיכול להיות קשור להשתתפות בתחרות. תמונות בעלות אופי מיני ו/או אלים ו/או העלולות לפגוע בפרטיותו ו/או בשמו הטוב של אדם ייחשבו כפסולות מראש.
5. עורכת התחרות תהיה רשאית לפסול משתתפים ו/או זוכים ולא לשלוח ו/או לא להעניק את הפרס לזוכה שלעורכת התרות קיים חשד סביר לגביו שהשתתפותו בפעילות נעשתה תוך מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או תוך הפרת הוראות התקנון, מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע שימוש בתוכנות ו/או אמצעים אחרים בכדי לשנות בדרך כלשהי את התחרות, התכנים שהועלו, הזמן הקצוב לתחרות וכיוצ"ב, או של כל משתתף אחר.
6. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות מכל סיבה שהיא, וכן תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, “חוסר תום לב” ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן עילות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.
7. משתתף שנרשם לתחרות עושה זאת על אחריותו הבלעדית. כל משתתף מתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה כתוצאה מתביעות של צדדים שלישיים כלפיה שעילתן במעשה ו/או מחדל אסורים מצד המשתתף ו/או בכלל.
8. הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר התחרות.
9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות ו/או לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנות זה.
10. ככל שהוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן, בהתאם להוראות כל דין.
11. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
12. החברה תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת התחרות, או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בעמוד התחרות ב-HPortal של עורכת התחרות.
13. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד החברה, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיום התחרות.
14. למען הסר ספק, תקנון זה הינו לצרכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 231 א’ לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי הזכייה בפרס אינה תלויה בגורל או מזל.
15. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.
16. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שהחברה תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בתחרות, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד’. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכך, עליו להודיע על כך בכתב לעורכת התחרות.
17. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.