תקנון פעילות יום המעשים הטובים

תקנון פעילות יום המעשים הטובים (להלן: "הפעילות")

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

 

 1. הפעילות תתקיים בעמוד האינסטגרם והפייסבוק של קרביץ.

 

 1. הפעילות תתחיל ב- 19.03.24 ותסתיים בתאריך 22.03.24

 

 1. החברה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך הפעילות או תחילתה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע החברה.

 

 1. על מנת להשתתף יש לספר לנו בתגובות על פוסט הפעילות על אדם שאצלו יום המעשים הטובים חל 365 ימים בשנה ולתייג אותו

 

 

2 התגובות המרגשות ביותר יזכו בפרס של גיפט קארד בשווי 300 ₪

 

 1. הזוכים בפעילות יוכרזו בסטורי של קרביץ עד 7ימים לאחר סיום הפעילות.

 

 1. תוצאות הפעילות יימצאו במשרדי החברה בשדרות הרכס 45 במודיעין וניתן יהיה לעיין בהם בתיאום מראש בטלפון מספר 08-9147777 ובשעות הקבלה המקובלות.

 

 1. תוצאות הפעילות יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 

 1. למרות האמור לעיל או בכל הודעה שהחברה תפרסם, בכל מקרה שהחברה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, היא תהא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההכרזה על תוצאות הפעילות.

 

 

 1. החברה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את התמונות שפרסמו הזוכה/ים ואת שם הזוכה והכל באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .
 2. מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לפרסום התמונה/ות ופרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 1. החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה.

 

 1. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.

 

 1. החברה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי הפרס ו/או בסוג הפרס.

 

 1. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדיהם של החברה, שותפיהם ובני משפחותיהם ושל המפקח, עובדיו, ו/או שותפיו.

 

 1. החברה רשאית לערוך כל שינוי בפעילות ו/או בתנאיה לרבות ו/או בתנאי ההשתתפות בפעילות, והכל לא יאוחר ממועד סיום הפעילות. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון פעילות זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תקנון זה ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתקנון הפעילות במשרדי החברה.

 

 1. מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד החברה ו/או המפקח, בגין כל עניין הנובע מהפעילות ו/או תקנון זה, יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

 

 1. ככל שיוכח כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם כלשהו מלהשתתף בפעילות או לזכות בפרס, יוגבל הפיצוי לו יהיה אדם זה זכאי לסך כולל של 250₪.

 

 1. תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד החברה, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, היא 6 חודשים ממועד הפעילות.

 

 1. "המפקח" על הפעילות הוא עו"ד איתי לנדה ממשרד עוה"ד בנימין לנדה ושות', רח' אחד העם 9, תל-אביב טלפון: 03-5663551.

 

 1. הפעילות תתבצע בפיקוח של המפקח. נציג קרביץ יבחר את האיורים הכי יפים לדעתו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.